گلاسه: بازیکنان تیم ملی، نماد یک مردم هستند. بدیهی ترین چیز برای بازیکنان تیم ملی یک کشور این است که نسبت به اتفاقات روز جامعه واکنش داشته باشند و حالا بازیکنان تیم ملی همراه با مردمی که حالشان خوب نیست، همدردی می کنند.

«وقتي ميشنویم كه مردهاي هموطنم آنقدر دير به خانه مي روند تا طفلان بخوابند،كه نان از دست خالي پدر نخواهند،احساس شرم ميكنیم،اين مردم انسانهاي شريفي هستند و بسيار قابل احترام،فقط مظلوم هستند و به شما دولت مردان اطمينان كرده اند،اين جواب اين اعتماد و شرافت مردم كشورمان ايران نيست،از بالا بردن قيمت بنزين،بيكاري،فساد،نگراني آينده،وضعيت معيشتي مردم گرفته تا نابرابري در سطوح مختلف جامعه!!!ما هميشه در كنار مردم عزيز كشورمون هستيم و خواهيم بود و اميدواریم به ايراني آبادتر و ديدن لبخند بيشتر بر صورت مردم عزيز ايرانمان،آمين...  ملتی که ادبش قناعت را فضیلت می داند، هر ساله دچار قحطی ست...»

پست بازیکنان تیم ملی در حمایت از معترضین

پست بازیکنان تیم ملی در حمایت از معترضین

پست بازیکنان تیم ملی در حمایت از معترضین

پست بازیکنان تیم ملی در حمایت از معترضین

پست بازیکنان تیم ملی در حمایت از معترضین